93/4417

                                                                                       93/08/20                                                                                                    

اعضاء محترم پروژه منظريه 

باسلام؛

     احتراماً ؛ باستحضار ميرساند در راستاي مصوبه بند 8 مجمع عمومي عادي مورخ 22/06/93 شركت تعاوني ، مقرر گرديده تا جلسه اي صرفاً با حضور اعضاء پروژه منظريه برگزار و تصميمات متخذه قابل قبول مجمع مي باشد.

لذا دراين خصوص و نحوه ادامه موضوع فروش و يا واگذاري قطعات تفكيكي پروژه ، جلسه اي در روز شنبه مورخ 24/08/93 راس ساعت 45/15 در محل تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگي هنري 29 بهمن تبريز تشكيل خواهدگرديد. باتوجه به اينكه جلسه صرفاً در يك نوبت برگزار و تصميمات متخذه همانند تصميم مجمع عمومي بوده و براي حاضرين و غائبين لازم الاجرا است ، خواهشمنداست حتماً راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.

                                                                         جعفري پايدار

                                                    مدير عامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در چهارشنبه 21 آبان1393 و ساعت 8:27 |

                                                                                                                                                                                  4416/93 

                                                                                                93/08/20

اعضاءمحترم پروژه فتح آباد

 

باسلام؛

       احتراماً ضمن تبريك ، باستحضارميرساند كه اعتراض شركتهاي تعاوني خاص كاركنان سازمان تبليغات اسلامي و كاركنان سازمان همياري استان نسبت به دادنامه صادره دادگاه بدوي ردّ شده و راي مربوط توسط دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت شركتهاي مذكور به ايفاء تعهد و تحويل مقدار بيست هزار مترمربع زمين مسكوني از پلاك 12 بخش 9 تبريز اراضي فتح آباد ( معروف به آذران ) تاييدگرديد.

بديهي است اين اقدامات با تلاش و همت مديران شركت تعاوني و وكلاي محترم پرونده و در سايه پشتيباني مادي و معنوي و دلگرمي اعضاء محترم پروژه حاصل گرديده است.

نظر به اينكه ادامه امر ، مستلزم تامين هزينه هاي دادرسي و  حق الوكاله و غيره مي باشد ، و توجه به اين نكته كه تمامي كارهاي صورت پذيرفته صرفاً در جهت احقاق حقوق حقه اعضاء پروژه بوده است ، انتظار دارد تا با همكاري بيشتر و پرداخت هزينه ها ، در به نتيجه رساندن موضوع ما را ياري فرمائيد.

                                                                                                                        جعفري پايدار

                                                                                 مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در چهارشنبه 21 آبان1393 و ساعت 8:10 |

                                                                                                                                    93/4411

                                                                                                                                   93/08/17

 

عضو محترم غير واگذاري شركت تعاوني مسكن نظام مهندسي ساختمان

باسلام،

      احتراماً ، با توجه به دريافت پيشنهاد فروش قطعه زمين مجاور پروژه 34 واحدي در شهرك خاوران ، اين شركت درنظر دارد تا نسبت به خريد و شروع پروژه جديد در اين محل اقدام نمايد. متراژ اين زمين همانند پروژه قبلي به ميزان 1250 مترمربع در ابعاد 25 ×50 متر بوده و امكان احداث 34 واحد مسكوني را دارد.

با عنايت به اقدامات موثر انجامي در پروژه قبلي و اتمام مراحل اداري اوليه اعم از آزمايش مكانيك خاك و ژئوتكنيك ، كسر سهميه طراحي و نظارت ، تقسيط و پرداخت مبالغ نظام مهندسي و عوارض پروانه به شهرداري ، انجام مناقصه نقشه برداري و شهرسازي و آزمايشگاه بتن و تاييد نقشه ها از طرف سازمان نظام مهندسي ، اين پروژه در مرحله مناقصه انتخاب مجري و پيمانكار مي باشد و عمليات اجرائي آن بلافاصله شروع خواهدگرديد.

قابل ذكر است كه شروع پروژه جديد در كنار پروژه قبلي سبب كاهش هزينه هاي هر دو پروژه شده و سود مضاعفي را درپي خواهدداشت. لذا درصورت تمايل حداكثر تا مورخ 29/08/93 با مراجعه به دفتر تعاوني مسكن ، درخواست اوليه خود را در فرمهاي مربوطه جهت تصميم گيريهاي لازم ارائه فرمائيد.

ضمناً همانگونه كه در مكاتبات قبلي نيز اعلام گرديده ، با توجه به محدوديت تعداد اعضاء شركت تعاوني ، امكان عضوگيري اعضاي جديد براي شركت تعاوني مسكن مقدور نمي باشد كه مشاركت و حضور جنابعالي در يكي از پروژه هاي معرفي شده و يا لغو عضويت مي تواند موجب تعيين تكليف و بهره مندي و عضويت ساير اعضاء جديد سازمان نظام مهندسي را فراهم آورد. خواهشمنداست در اين خصوص نيز تصميم گيري فرماييد.

                                                                                                 جعفري پايدار

                                                                                                 مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در سه شنبه 20 آبان1393 و ساعت 9:20 |

عضومحترم پروژه فتح آباد

                                                                                 ۴۴۰۳/۹۳

                                                                                ۲۲/۰۷/۹۳

جناب آقاي مهندس .................................

 باسلام؛

       احتراماً همانگونه كه مستحضريد پيرو طرح دعوي اين شركت برعليه شركتهاي تعاوني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي و كاركنان سازمان همياري استان و فعاليتها و پيگيريهاي مستمر انجامي و ارائه اسناد و مدارك و نقشه و ... به دادگاه مربوطه ، راي بدوي پرونده به نفع اين شركت تعاوني مبني بر محكوميت شركتهاي مذكور به ايفاء تعهد و تحويل مقدار بيست هزار مترمربع زمين مسكوني از پلاك 12 بخش 9 تبريز اراضي فتح آباد صادرگرديد.

باتوجه به اهميت موضوع و درجريان بودن پرونده كه مستلزم هزينه هاي دادرسي و  حق الوكاله و غيره مي باشد ، باستحضار ميرساند كه بدهي جنابعالي از مبالغ درخواستي شركت به مبلغ .................................... ريال مي باشد. نظر به موارد فوق الذكر و توجه به اين نكته مهم كه اولويت واگذاري قطعات براساس امتياز هرفرد و به ميزان هر 000/000/1 ريال در هر روز يك امتياز محاسبه و ملاك عمل قرار خواهدگرفت ، فلذا ضروري است تا جهت جلوگيري از اعمال امتياز منفي و جرايم متعلقه سريعاً نسبت به پرداخت مبلغ مذكور اقدام فرمائيد. درغير اين صورت هرگونه تبعات و جرايم بعدي و تصميم گيريهاي ساير اعضاء متوجه عضو بدهكار خواهدبود.

                                                                                              جعفري پايدار

                                                                                              مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در یکشنبه 27 مهر1393 و ساعت 13:42 |

« آگهي مزايده املاك (نوبت دوم )»

                                                                                                     تاريخ انتشار : 10/07/93

شرکت تعاونی مسکن اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به فروش املاك و قطعات در دست تفكيك خود از پلاك ثبتي 2132  الي 2145 فرعي از 8999 اصلي بخش 5 تبريز واقع در تبريز خيابان آزادي مابين چهارراه لاله و ابوريحان كوي منظريه خيابان 30 متري حج ( جنت ) - زمين باير جنب مجتمع مسكوني فردوس در متراژهاي حدود 185 الي 305 مترمربع و با وضع موجود و تحت شرايط اعلامي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان جهت كسب اطلاع و دريافت برگ شرايط مزايده و قيمتهاي پايه به آدرس شركت واقع در : تبريز- خيابان امام نرسيده به چهارراه آبرسان روبروي بانك مهر اقتصاد ساختمان 911 طبقه 3 تلفن  33349058 33343881 -041 مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر ظرف 12 روز از تاريخ نشر آگهي به دفتر شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

                                                                                                              جعفري پايدار

                                                                                            مديرعامل

 

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در شنبه 12 مهر1393 و ساعت 14:17 |

۴۳۹۵/۹۳

  ۰۸/۰۷/۹۳

هيات مديره محترم پروژه 25 واحدي برج مشاوران      

 باسلام ؛       

        احتراماً همانگونه كه مستحضريد موضوع انتقال اسناد مالكيت واحدهاي پروژه به نام اعضاء در مرحله استعلام دارائي در اداره كل مالياتي استان مي باشد. با توجه به اينكه اين شركت واحدهاي مذكور را به حالت مسكوني تحويل اعضاي پروژه نموده و كاربري مندرج در اسناد تفكيكي صادره نيز به شكل آپارتماني مسكوني ميباشد ، تعدادي از اعضاء شخصاً نسبت به تغيير كاربري واحدها به حالت خدماتي و تجاري اقدام نموده اند.

نظر به اينكه نمايندگان اداره كل مالياتي از محل ساختمان و واحدها بازديد به عمل خواهند آورد و در صورت تغيير كاربري ، هزينه دارائي نيز با لحاظ خدماتي و تجاري كه تفاوت فاحشي با حالت مسكوني دارد مطالبه و اخذ خواهدشد ، فلذا مستدعي است نسبت به عودت به حالت اوليه واحدها اقدام عاجل صورت پذيرد. درغير اينصورت هرگونه تبعات بعدي و هزينه هاي مربوطه متوجه اعضاء ذينفع خواهدبود.

                                                                                                 جعفري پايدار

                                                                                                مديرعامل

+ نوشته شده توسط مدیریت شرکت در سه شنبه 8 مهر1393 و ساعت 15:38 |